• Worldwide shipping
 • Weekly new collection
 • Ordered before 15.00h, is same day shipping!
Taal

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

Artikel   5 - Prijzen

Artikel   6 - Betalingen

Artikel   7 - Leveringen en leveringstijd

Artikel   8 - Ruilen en herroepingsrecht

Artikel   9 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 10 - Klachtenregeling

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 - Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 13 - Overmacht

Artikel 14 - Intellectuele eigendom

Artikel 15 - Persoonsgegevens

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 17 - Links

Artikel 18 - Uw rechten

Artikel 19 - Copyright beeld- en tekstmateriaal

 

 

 1. Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: Kalenderdag;
 • Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode (die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd), en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt, die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 1. Identiteit van de ondernemer.

Naam:                         Eve’s Fashion

KVK:                         62694197

BTW:                         NL087028906B01

 1. Toepasselijkheid.

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Eve’s Fashion en op alle met Eve’s Fashion aangegane overeenkomsten.

3.2       Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

3.3       Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

3.4       Indien ook de consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Eve’s Fashion mee ingestemd is.

3.5       De internetsite van Eve’s Fashion richt zich uitsluitend op de Nederlandse en wereldwijde markt.

3.6       Onder "Consument" wordt verstaan: iedere bezoeker van de website van Eve’s Fashion dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Eve’s Fashion in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

3.7       Eve’s Fashion behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

3.8       Door het gebruik van de internetsite van Eve’s Fashion en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

4.1       Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de website wordt dit op de website van Eve’s Fashion zelf, per e-mail of social media, kenbaar gemaakt.

4.2       Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

4.3       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is overhandigd per e-mail, of er post is verzonden naar het door consument opgegeven e-mailadres of hoofd adres.

4.4       Consument en Eve’s Fashion komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4.1 en 4.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Eve’s Fashion zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

4.5       Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Eve’s Fashion garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen.

5.1       Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

5.2       Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

5.3       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typfouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet en typefouten is Eve’s Fashion niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

5.4       Verzendkosten zijn gratis vanaf een bestelling van €100,- of meer. Met uitzondering van tegoedcodes en tijdelijke actiecodes.

5.5       Tegoedcodes kunnen tijdens speciale acties op de site worden uitgeschakeld.

5.6       Actiecodes kunnen niet in combinatie met persoonlijke tegoedcodes gecombineerd worden. Er kan maar 1 code per bestelling gebruikt worden.

 

 1. Betaling.

6.1       Bij bestellingen via de Eve’s Fashion kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, Sofort, Bancontact, PayPal (+€2,50), Riverty (+€3,95), Klarna (+€3,95), EPS, KBC Belfius en Creditcard.

6.2       In het geval dat door Eve’s Fashion een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is.

6.3       Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

6.4       Bij niet of niet-tijdig betalen, zijn de extra kosten altijd voor rekening van de koper. De verantwoordelijkheid van het tijdig betalen van de Riverty of Klarna factuur ligt bij de koper. Ongeacht of dit een pre-order, klacht of een andere situatie betreft.

6.5       Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Eve’s Fashion als gevolg van de niet nakoming door consument van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

6.6       Eve’s Fashion is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6.7       Annuleren van een bestelling is niet mogelijk. Zodra u akkoord bent met deze algemene voorwaarden zal de bestelling altijd verwerkt worden, hier zitten €5,95 service kosten aan verbonden. Uiteraard kunt u wel gebruik maken van uw herroepingsrecht van 14 dagen volgens onze algemene voorwaarden.

6.8       Uitgestelde bankbetalingen via Paypal worden ten alle tijden geannuleerd. De bestelling hiervan wordt niet verzonden.

6.9       Eve’s Fashion is niet verantwoordelijk voor het wel of niet goedkeuren van een Riverty of Klarna factuur. Hiervoor verwijzen we je graag door naar de website van Riverty of Klarna zelf.

 1. Levering en leveringstijd.

7.1       Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

7.2       Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de consument wordt besteld, zal Eve’s Fashion zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien dit niet het geval is, mag er altijd gekozen worden voor een tegoedcode of een crediteren van het bedrag.

7.3       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.4       Annuleren van een bestelling is niet mogelijk. Zodra u akkoord bent met deze algemene voorwaarden zal de bestelling altijd verwerkt worden. Uiteraard kunt u wel gebruik maken van uw herroepingsrecht van 14 dagen.

7.5       Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan PostNL juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. Ditzelfde geld voor retour gestuurde artikelen.

7.6       Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

7.7       Als u producten van onze site bestelt voor bezorging buiten het Nederland, kunnen deze onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven wanneer de levering de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke invoerrechten en belastingen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over deze kosten en het bedrag niet kunnen voorspellen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.

7.8       Houd er ook rekening mee dat u zich moet houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land waarvoor de producten zijn bestemd. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending door u van dergelijke wetten.

7.9       Indien de bestelling binnen 5 werkdagen niet is geleverd, dient men een mail te sturen naar info@eve-fashion.com. Eve's Fashion zal een onderzoek in laten stellen bij de vervoerder. Blijkt uit dit onderzoek en track&trace code dat het pakket is afgeleverd, dan is Eve's Fashion niet aansprakelijk hiervoor.

7.10     Het weigeren van een bestelling aan de deur zitten kosten aan verbonden. Deze kosten zijn voor de klant zijn rekening.

7.11     Indien er een pakket kwijt is geraakt zullen wij een (fraude) onderzoek in laten stellen bij de bezorgdienst. Hiervoor hebben wij een verklaring nodig van de klant inclusief handtekening dat de klant verklaard het pakket niet te hebben ontvangen. Blijkt dat het pakket alsnog is bezorgd zullen wij de zaak als gesloten beschouwen.

7.12     Indien er achteraf kenbaar word dat een vermist pakket afgeleverd is, zullen wij de gegevens van de persoon overgedragen aan de politie en word er een melding van fraude gedaan.

 1. Ruilen en herroepingsrecht.

8.1       De consumentkoper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

8.2       Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen veertien (14) dagen en binnen 14 dagen bij ons ontvangen is.

8.3       Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De labels dienen aangehecht te blijven. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4       Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Eve’s Fashion zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.

8.5       Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van retourrecht in de volgende gevallen:

 • Indien de kleding is gedragen en/of gewassen.
 • Indien er vlekken, voedselvlekken, make-up vlekken, lichaamsgeuren, parfum, deodorant geuren of vlekken, overige geuren en vlekken en/of sigarettengeuren op de artikelen aanwezig zijn.
 • Indien er zelf geprobeerd is te wassen, gebrek te herstellen etc.

8.6       Artikelen, welke zijn afgeprijsd, kunnen niet geretourneerd worden. Ruilen is wel mogelijk binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Er wordt geen geld gecrediteerd tevens ook geen Riverty of Klarna factuur kwijtgescholden. Je krijgt ten alle tijde een tegoedcode twv de afgeprijsde artikelen. Tevens geld dit ook voor algemene acties of kortingscodes vanaf 25% korting binnen de webshop. Krijgt u een persoonlijke tegoedcode of een algemene code, dan zullen daar ten alle tijden verzendkosten bij gerekend worden.

8.7       Artikelen die retour gestuurd worden moeten eerst aangemeld worden via info@eve-fashion.com. Tevens moet het retourformulier volledig ingevuld worden. Niet voorgemelde retouren en volledig ingevulde retourformulieren of niet ontvangen retouren worden niet in behandeling genomen. Bij niet ingevulde retourformulieren wordt alleen bij een aantoonbaar track & trace de retour in behandeling genomen en eventueel gecrediteerd.

8.8        Tegoedcodes dienen eenmalig en volledig in een keer gebruikt te worden. Gebruik van meerdere keren word gezien als fraude/misbruik/diefstal.

8.9       Sieraden, oorbellen, en wimpers kunnen i.v.m. hygiënisch oogpunt niet retour gestuurd worden.

8.10       Lingerie en badkleding mogen vanwege hygiënisch oogpunt wettelijk gezien geweigerd worden door ons. Wij begrijpen maar al te goed dat dit lastig is als u een te kleine maat heeft ontvangen of deze toch niet naar wens is. Daarom hebben wij een coulance regeling dat lingerie en badkleding wel geruild mag worden aan de hand van een tegoedcode. Wij crediteren geen geld terug. Met deze tegoedcode kunt u dan een andere maat uitkiezen of zelfs een ander product.

8.11     Op Marbelita armbanden geld een garantieperiode van 2 weken. Na deze periode is Eve's Fashion niet meer aansprakelijk voor eventuele uitval van steentjes of glitters.

8.12     Limited Edition jackets van Manpowerr mogen niet retour gestuurd worden. Deze worden speciaal voor jullie customized, en mogen na afrekenen niet meer retour en geen geld terug. Tevens kan het voorkomen dat we jasjes aanbieden die niet 100% overeenkomen met de foto, we hebben meerdere leveranciers in deze leather look jackets. Echter garanderen wij wel dat de kwaliteit van de jas en de algemene uitstraling exclusief Manpowerr design zijn.

8.13     Items besteld in de Black Friday sale word beschouwd als final sale. Hier word geen geld op terug gegeven, tevens ook geen Riverty of Klarna factuur kwijt gescholden. Je kan ruilen aan de hand van een tegoedcode, hiermee kan je wat anders bestellen.

8.14     Items besteld in de Crazy Sale word beschouwd als final sale. Hier word geen geld op terug gegeven, tevens ook geen Riverty of Klarna factuur kwijt gescholden. Je kan ruilen aan de hand van een tegoedcode, hiermee kan je wat anders bestellen.

8.15     Items besteld in de Redesign Showroom Week word beschouwd als final sale. Hier word geen geld op terug gegeven, tevens ook geen Riverty of Klarna factuur kwijt gescholden. Je kan ruilen aan de hand van een tegoedcode, hiermee kan je wat anders bestellen.

 1. Kosten in geval van herroeping.

9.1       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening en mocht het van toepassing zijn, Riverty of Klarna toeslag a €3,95.

9.2       Indien de consument gebruikt maakt van ons retouretiket (optioneel), dient de consument de kosten a €5,95 bij een PostNL locatie te voldoen of online via de retourlink. Bij gebruik van dit retouretiket, zijn de kosten van verzending bij PostNL €5,95 ipv €7,25. De verantwoordelijkheid van het correct retour sturen van de zending ligt bij de klant zelf.

9.3       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Eve’s Fashion of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden oftwel een aantoonbaar track&trace.

9.4       Indien de consument een retour heeft gestuurd die niet geaccepteerd wordt, door welke reden dan ook, dan dient de consument de extra verzendkosten a €5,95 die gemaakt moeten worden over te maken op rekeningnummer NL15ABNA0459260855 t.n.v. Eve's Fashion.

9.5      Indien de consument een deel van de bestelling retourneert en het orderbedrag komt onder de €100,00 dan zal de gratis verzendkosten regel komen te vervallen. Deze zal dan in mindering gebracht worden op het item of items die gecrediteerd worden.

 1. Klachtenregeling.

10.1     Mocht u een defect artikel hebben ontvangen moet u binnen 2 dagen contact opnemen met ons via info@eve-fashion.com.

10.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 1 a 2 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Eve’s Fashion, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Omschrijf de klacht nauwkeurig incl. foto van de klacht en vermeld het bestelnummer en aankoopdatum.

10.3     Eve’s Fashion hanteert een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst om de klacht te beantwoorden.

10.4     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Eve’s Fashion, zullen naar keuze van Eve’s Fashion de geleverde producten kosteloos vervangen of gerepareerd worden.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

11.1     Na volledige betaling is het product eigendom van de consument/klant.

 1. Garantie en aansprakelijkheid.

12.1     Eve’s Fashion garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

12.2     Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

12.3     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 dagen na levering aan Eve’s Fashion schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

12.4     Eve’s Fashion is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Eve’s Fashion. Eve’s Fashion is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

12.5     Indien Eve’s Fashion om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

12.6    Er kan geen sprake zijn van garantie zodra Eve's Fashion een artikel kapot of beschadigd retour krijgt. De verantwoordelijkheid van het retour sturen ligt bij de klant zelf. Indien je volledige garantie wilt, dien je het artikel verzekerd retour te sturen naar ons. Mocht er dan iets kapot of beschadigd zijn, kan je dit bij PostNL claimen.

12.7     Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • Er wordt géén wasgarantie gegeven. Ontstane problemen na het wassen zijn op eigen verantwoordelijkheid.
 • Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Eve’s Fashion of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • Indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • Op Marbelita bracelets geld een garantieperiode van 2 weken. Na deze periode is Eve's Fashion niet meer aansprakelijk voor eventuele uitval van steentjes of glitters.
 • Ritsen, glitters en/of steentjes.
 • Riemlussen van broeken.

12.8     De consument is gehouden Eve’s Fashion te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Eve’s Fashion mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen. De consument is verplicht het product aan Eve’s Fashion te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verplicht Eve’s Fashion zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

12.9     Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

 • Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
 • Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 
 1. Overmacht.

13.1     In geval van overmacht is Eve’s Fashion niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

13.2     Onder overmacht wordt verstaan:

 • Elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige leveren van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 1. Intellectuele eigendom.

14.1     De consumentkoper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Eve’s Fashion, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

 1. Persoonsgegevens.

15.1     Eve’s Fashion zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Eve’s Fashion neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

16.1     Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 1. Links.

17.1     De site van Eve’s Fashion kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Eve’s Fashion geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 1. Uw rechten.

18.1     U kunt altijd aan Eve’s Fashion vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Eve’s Fashion vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Eve’s Fashion zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u Eve’s Fashion hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. 

 1. Copyright beeld- en tekstmateriaal.

19.1     Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Al bovenstaande zijn eigendom van Eve’s Fashion. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.